Prozeßbeginn gegen den Rothemdenführer Arisman in Pattaya